F.A.Q


FAQ

Urzędy Skarbowe przekazują wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto Fundacji przede wszystkim w miesiącach czerwiec – lipiec roku następującego po okresie rozliczeniowym. Są to najczęściej wpłaty zbiorcze bez wskazania ich celu szczegółowego. Do 30 września roku następującego po okresie rozliczeniowym, zgodnie z ustawą Fundacja otrzymuje informacje na temat celów szczegółowych dokonanych wpłat. Wówczas możliwe jest zaksięgowanie środków na indywidualnych subkontach Dzieci.

W PITach rocznych są dwie istotne dla Państwa rubryki: „nr KRS OPP” – tu trzeba wpisać nr KRS Fundacji ( 0000248920 ) i druga rubryka to „cel szczegółowy 1%” – w niej musi być wpisane imię i nazwisko Podopiecznego, na rzecz którego dokonywany jest odpis.
1% podatku

Przypominamy o konieczności przekazania Darczyńcom prośby o zamieszczenie w opisie wpłat na konto Organizacji imienia i nazwiska Podopiecznego, dla którego dokonywany jest przelew.

Osoby zainteresowane zapisaniem się do Fundacji „Rozszczepowe Marzenia” lub założeniem subkonta dla Dziecka prosimy o kontakt telefoniczny: +48 797 199 745 albo osobisty.  Podczas pierwszej rozmowy wstępnie wyjaśnimy zasady działania Organizacji oraz gromadzenia środków na indywidualnym subkoncie.

Zapisać Dziecko do Fundacji mogą wyłącznie Rodzice lub Opiekunowie Prawni.

Po przedstawieniu zasad obowiązujących w Organizacji, zostaną Państwo poproszeni o szczegółowe zapoznanie się z treścią POROZUMIENIA i Regulaminu Refundacji Wydatków. Jeśli zaakceptują Państwo informacje w nich zawarte, poprosimy o  uzupełnienie oraz podpisanie przez oboje Rodziców dwóch egzemplarzy ww. dokumentów, a następnie przekazanie ich do siedziby Fundacji, wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia, czy też innym dokumentem zawierającym aktualne dane o stanie zdrowia dziecka. Jeden egzemplarz Porozumienia zostanie Państwu odesłany, na wskazany adres do korespondencji.

Fundacja nie pobiera opłat za prowadzenie subkont indywidualnych.

Do pobrania:

Regulamin wydatków

FRM_POROZUMIENIE_DZIECKO

FRM_POROZUMIENIE_OSOBA_DOROSŁA

Fundacja wspiera:

Osoby, które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną.

Osoby u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe.

Osoby borykające się z chorobami przewlekłymi.

Za pracę Fundacji odpowiada Zarząd Fundacji w składzie:

  • Małgorzata Zawada-Jaster – Prezes Zarządu
  • Elżbieta Radkowska – Członek Zarządu
  • Karol Niespodziewański – Wiceprezes Zarządu

Nadzór merytoryczny sprawuje Rada Programowa w składzie:

  • lek. med. Joanna Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Programowej
  • dr n. med. Włodzimierz Bogdan Piwowar – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
  • lek. med. Zbigniew Surowiec – Członek Rady Programowej

Wsparcie Fundacji kierowane jest przede wszystkim bezpośrednio do samych podopiecznych, głównie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, ponadto do placówek medycznych i opiekuńczych, lekarzy, a także specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z ww. problemami.